Women's Ride Snowboard Size Chart

Men's Ride Snowboard Size Chart
Kids' Ride Snowboard Size Chart

Women's Ride Snowboard Size Chart - 2018

Snowboard Size (cm) Waist Width (mm) Rider Weight lbs.
Hellcat 143 240 60  -  100
Hellcat 147 242 85  -  130
Hellcat 151 244 100  -  150
Hellcat 154 248 115  -  160+
OMG 138 235 60  -  100
OMG 142 238 70  -  100
OMG 147 240 85  -  130
OMG 150 242 100  -  150
Saturday 142 240 60  -  100
Saturday 146 242 85 - 130
Saturday 150 244 100 - 150
Saturday 154 246 115 - 160+
Compact 139 234 60  -  100
Compact 143 236 70  -  100
Compact 147 238 85  -  130
Compact 150 240 100  -  150
Compact 153 242 115  -  160+
Rapture 138 238 60 - 100
Rapture 143 240 70  -  100
Rapture 147 242 85  -  130
Rapture 151 244 100  -  150
Rapture 154 246 115  -  160+