Women's GNU Snowboard Size Chart

Men's GNU Snowboard Size Chart
Kids' GNU Snowboard Size Chart

Women's GNU Snowboard Size Chart - 2018

Board Size (cm) Rider Weight (lbs) Waist Width (mm) Boot Size (US)
B Pro C3 BTX 143 70 - 140 235 5 - 9
B Pro C3 BTX 146 80 - 150 238 5 - 9
B Pro C3 BTX 149 90 - 160 242 5 - 9
B Pro C3 BTX 152 100 - 180 244 5 - 9
B Pro C3 BTX 155 110 - 210 248 5 - 11
B-Nice BTX 123 30 - 110 222 5 - 9
B-Nice BTX 127 30 - 110 224 5 - 9
B-Nice BTX 131 40 - 120 230 5 - 9
B-Nice BTX 135 40 - 120 232 5 - 9
B-Nice BTX 139 40 - 120 226 5 - 9
B-Nice BTX 142 60 - 130 234 5 - 9
B-Nice BTX 145 70 - 140 234 5 - 9
B-Nice BTX 148 80 - 160 237 5 - 9
B-Nice BTX 151 90 - 180 240 5 - 9
B-Nice BTX 154 100 - 210 245 5 - 11
B-Nice Asym BTX 139 40 - 120 226 5 - 9
B-Nice Asym BTX 142 60 - 130 232 5 - 9
B-Nice Asym BTX 145 70 - 140 234 5 - 9 
B-Nice Asym BTX 148 80 - 160 238 5 - 9
B-Nice Asym BTX 151 90 - 180 240 5 - 9
B-Nice Asym BTX 154 100 - 210 245 5 - 11
Eco Choice 145.5 60 - 140 240 5 - 9
Eco Choice 148.5 80 - 160 242 5 - 9
Hard Candy Asym BTX 141 50 - 140 237 5 - 9
Hard Candy Asym BTX 143 60 - 150 241 5 - 9
Hard Candy Asym BTX 146 60 - 150 242 5 - 9
Hard Candy Asym BTX 149 70 - 160 243 5 - 9
Klassy DXC2 BTX 142 50 - 140 234 5 - 9
Klassy DXC2 BTX 145 60 - 150 239 5 - 9
Klassy DXC2 BTX 148 70 - 160 242 5 - 9
Klassy DXC2 BTX 151 80 - 170 243 5 - 9
Ladies Choice Asym C2 BTX 142.5 60 - 140 233 5 - 9
Ladies Choice Asym C2 BTX 145.5 60 - 140 240 5 - 9
Ladies Choice Asym C2 BTX 148.5 80 - 160 242 5 - 9
Ladies Choice Asym C2 BTX 151.5 90 - 180 244 5 - 9
Ladies Choice Asym C2 BTX 153.5 90 - 180 244 5 - 9
Velvet Gnuru EC2 BTX 139 40 - 120 226 4 - 8
Velvet Gnuru EC2 BTX 143 50 - 140 235 5 - 9
Velvet Gnuru EC2 BTX 147 60 - 150 239 5 - 9
Velvet Gnuru EC2 BTX 150 70 - 160 239 5 - 9
Velvet Gnuru EC2 BTX 153 80 - 170 241 5 - 11
Zoid Asym DEC2 BTX Regular 149 90 - 160 239 5 - 9
Zoid Asym DEC2 BTX Goofy 149 90 - 160 239 5 - 9