CAPiTA Snowboard Size Chart

Women's CAPiTA Snowboard Size Chart
Kids' CAPiTA Snowboard Size Chart

Men's CAPiTA Snowboard Size Chart - 2017

 Model  Length (cm)  Rider Weight (lbs)  Waist Width (mm)  Boot Size (US Men's)
 The Black Snowboard of Death  156  125-175  253  9.5-11
 The Black Snowboard of Death  159  135-185  256  9.5-11
 The Black Snowboard of Death  162  150-200  259  9.5-11
 The Black Snowboard of Death  165  155-210+  262  9.5-11
 WarpSpeed  157    262  
 WarpSpeed  161    264  
 WarpSpeed  165    266  
WarpSpeed 169   268  
 Defenders of Awesome   148  90-140  244  4-7
 Defenders of Awesome   150  100-150  246  7-9
 Defenders of Awesome  152  110-160  248  7-9
 Defenders of Awesome  154  115-170  250  7-9
 Defenders of Awesome  156  125-175  252  7-9
 Defenders of Awesome  158  130-185  254  9.5-11
 Defenders of Awesome  160  135-190  257  9.5-11
 Defenders of Awesome  155 Wide  130-175  258  9.5-11
 Defenders of Awesome  158 Wide  135-190  260  9.5-11+
 Defenders of Awesome   161 Wide  140-200+  262  11+
 Charlie Slasher  154  115-170  250  7-9
 Charlie Slasher  158  130-185  256  9.5-11
 Charlie Slasher  161  140-200  258  9.5-11
 Charlie Slasher  164  155-210+  261  11+
 Horrorscope  141  80-120  243  4-7
 Horrorscope  143  85-125  244  4-7
 Horrorscope  145  90-130  246  7-9
 Horrorscope  147  95-135  248  7-9
 Horrorscope  149  100-140  250  7-9
 Horrorscope  151  105-150  252  7-9
 Horrorscope  153  120-165  254  9.5-11
 Horrorscope  155  130-180  256  9.5-11
 Horrorscope  157  145-195  258  9.5-11
 Horrorscope  151 Wide  115-160  258  9.5-11
 Horrorscope  153 Wide  125-175  260  9.5-11+
 Horrorscope  155 Wide  140-190  261  11+
 Indoor Survival  150  110-135  242  7-9
 Indoor Survival  152  115-145  243  7-9
 Indoor Survival  154  120-165  248  7-9
 Indoor Survival  156  125-175  250  7-9
 Indoor Survival  158  135-185  253  8 - 10
 Indoor Survival 160 145 - 195 256.5 9.5 - 11
 Outerspace Living  150    242  
 Outerspace Living  152    243  
 Outerspace Living  154    248  
 Outerspace Living  156    251  
 Outerspace Living  158    253  
Supernova  153    242  
Supernova  156    245  
Supernova  159    249  
Supernova  162    254  
Supernova  157 Wide    258  
Supernova 160 Wide   260  
Supernova 163 Wide   264  
 The Outsiders  148  90-140  248  4-7
 The Outsiders  150  100-150  250  7-9
 The Outsiders  152  115-165  252  7-9
 The Outsiders  154  120-170  254  9.5-11
 The Outsiders  156  120-170  255  9.5-11
 The Outsiders  158  135-185  258  9.5-11
 The Outsiders  152 Wide  145-195  257  9.5-11
 The Outsiders  156 Wide  150-200  260  9.5-11+
 Scott Stevens Pro  151  110-160  252  7-9
 Scott Stevens Pro  153  120-170  254  9.5-11
 Scott Stevens Pro  155  130-180  255  9.5-11
 Thunderstick  149  90-150  247  7-9
 Thunderstick  151  100-160  249  7-9
 Thunderstick  153  115-165  251  7-9
 Thunderstick  155  120-170  253  9.5-11
 Thunderstick  157  150-200  255  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  153  120-170  252.9  7-9
 Totally FK'N Awesome  155  125-175  254.9  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  157  130-180  256.9  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  159  140-185  258.9  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  161  145-195  260.9  9.5-11+
 Ultrafear  147  100-140  248  7-9
 Ultrafear  149  105-145  250  7-9
 Ultrafear  151  110-155  252  7-9
 Ultrafear   153  125-170   253  9.5-11
 Ultrafear   155  135-180  255  9.5-11
 Ultrafear   157  145-195  256  9.5-11
 Ultrafear   153 Wide  130-180  258.5  9.5-11
 Ultrafear   155 Wide  145-180  260  9.5-11+
 Spring Break  158  150+  270  9.5+
 Spring Break  161  150+  272  9.5+
 Spring Break  163  150+  305  9.5+
 Spring Break  166  150+  273  9.5+
 Spring Break Slush Slasher  143  110+  282  7+
 Spring Break Slush Slasher  147  120+  284  7+
 Spring Break Slush Slasher  151  120+  286  7+
Spring Break Twin 152   250  
Spring Break Twin 154   252  
Spring Break Twin 156   254  
Spring Break Powder 159   282  
Spring Break Powder 161   272  
Spring Break Powder 165   271  
Spring Break Powder 167   292  
 Mercury  153  125-170  253  7-9
 Mercury  155  130-175  255  9.5-11
 Mercury  157  135-180  257  9.5-11
 Mercury  159  140-185  259  9.5-11
 Mercury  161  150-200  261  9.5-11
 Pat Moore  148  95-155  248  7-9
Pat Moore  152  105-150  252  7-9
 Pat Moore  156  110-175  255  7-9
 Pat Moore  159  120-165  258 9.5-11
 Pat Moore   152 Wide  140-190  257 9.5-11
 Pat Moore  156 Wide  150-195  260 9.5-11
Kazu Kokubo  151  145-195  251 11+
 Kazu Kokubo  154  150-200  253 11+
Kazu Kokubo  157  180+  255 11+