CAPiTA Snowboard Size Chart - 2014

Women's CAPiTA Snowboard Size Chart
Kids' CAPiTA Snowboard Size Chart

Men's CAPiTA Snowboard Size Chart - 2014

 Model  Length (cm)  Rider Weight (lbs)  Waist Width (mm)  Boot Size (US Men's)
 The Black Snowboard of Death  156  125-175  253  7-9
 The Black Snowboard of Death  159  135-185  256  9.5-11
 The Black Snowboard of Death  162  150-200  259  9.5-11
 The Black Snowboard of Death  165  155-210+  262  9.5-11
 DBX  151  110-160  252.0  7-9
 DBX  154  120-170  247.8  7-9
 DBX  157  125-180  256.9  9.5-11
 Defenders of Awesome FK  150  100-150  246  7-9
 Defenders of Awesome FK  152  110-160  248  7-9
 Defenders of Awesome FK  154  115-170  250  7-9
 Defenders of Awesome FK  156  125-175  252  7-9
 Defenders of Awesome FK  158  130-185  254  9-11
 Defenders of Awesome FK  160  135-190  257  9-11
 Charlie Slasher FK  154  115-170  249.9  7-9
 Charlie Slasher FK  158  130-185  255.9  9.5-11
 Charlie Slasher FK  161  140-200  258.3  9.5-11
 Charlie Slasher FK  164  155-210+  260.8  9.5-11
 Horrorscope FK  140  70-120  230  
 Horrorscope FK  143  75-125  233  
 Horrorscope FK  145  80-130  245.5  7-9
 Horrorscope FK  147  90-150  248  7-9
 Horrorscope FK  149  95-155  250  7-9
 Horrorscope FK  151  100-165  252  7-9
 Horrorscope FK  153  120-170   253.5  9.5-11
 Horrorscope FK  155  130-180  255  9.5-11
 Horrorscope FK  157  145-195  256  9.5-11
 Horrorscope FK Wide  151  115-165  257  9.5-11+
 Horrorscope FK Wide  155  140-190  260  9.5-11+
 Indoor Survival FK  150  110-135  242  9.5-11
 Indoor Survival FK  152  115-145  243  7-9
 Indoor Survival FK  154  120-165  248  7-9
 Indoor Survival FK  156  125-175  250  7-9
 Indoor Survival FK  158  135-185  253  7-9
 Indoor Survival FK  160  150-200+  256  9.5-11
 NAS  153  115-165  242  7-9
 NAS  156  120-170  245  7-9
 NAS  159  125-175  249  7-9
 NAS  162  135-180  254  9.5-11
 NAS Wide  157  135-180  258  9.5-11
 NAS Wide  160  155-205  260  11+
 NAS Wide  163  165-215  264  11+
 Outdoor Living  152  110-160  243  7-9
 Outdoor Living  154  120-165  248  7-9
 Outdoor Living   156  130-175  250  7-9
 Outdoor Living  158  140-185  253  9.5-11
 The Outsiders  148  90-140  248  7-9
 The Outsiders  152  115-165  252  7-9
 The Outsiders  156  120-170  255  9.5-11
 The Outsiders  159  135-185  258  9.5-11
 The Outsiders Wide  152  145-195  257  9.5-11
 The Outsiders Wide  156  150-200  260  9.5-11
 Scott Stevens Pro  151  110-160  252  7-9
 Scott Stevens Pro  153  120-170  253.5  9.5-11
 Scott Stevens Pro  155  130-180  255  9.5-11
 Thunderstick  149  90-150  247  7-9
 Thunderstick  151  100-160  249  7-9
 Thunderstick  153  115-165  251  7-9
 Thunderstick  155  120-170  253  9.5-11
 Thunderstick  157  150-200  255  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  153  120-170  252.9  7-9
 Totally FK'N Awesome  155  125-175  254.9  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  157  130-180  256.9  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  159  140-185  258.9  9.5-11
 Totally FK'N Awesome  161  145-195  260.9  9.5-11
 Ultrafear FK  147  90-150  248.0  7-9
 Ultrafear FK  149  95-155  250.0  7-9
 Ultrafear FK  151  100-160  252.0  7-9
 Ultrafear FK  153  120-170   235.5  9.5-11
 Ultrafear FK  155  130-180  255.0  9.5-11
 Ultrafear FK  157  145-195  256.0  9.5-11