Never Summer Snowboard Size Chart


Women's Never Summer Snowboard Size Chart
Kids' Never Summer Snowboard Size Chart

Men's Never Summer Snowboard Size Chart - 2017

Board Model Board Length (cm) Recommended Weight (lbs) Waist Width (mm) Shoe Size (US)
West 152 110-160 248 7-9
West 154 120-170 250 7-9
West 156 125-175 252 7-9
West 159 135-185 254 9.5-11
West 162 145-195 256 9.5-11
West X 157 130-180 261 11+
West X 160 140-190 263 11+
West X 164 165-215 266 11+
West X 168 170-215+ 266 11+
Funslinger 146 105-155 245 7-9
Funslinger 149 110-160 247 7-9
Funslinger 151 115-165 248 7-9
Funslinger 153 120-170 250 7-9
Funslinger 156 125-175 253 9.5-11
Funslinger 159 135-185 255 9.5-11
Funslinger X 154 125-175 258 9.5-11
Funslinger X 157 130-180 262 11+
Funslinger X 160 155-205 264 11+
Cobra 153 115-165 244 4-7
Cobra 155 125-175 251 7-9
Cobra 158 135-185 253 9.5-11
Cobra 161 145-195 255 9.5-11
Cobra 164 155-205 255 9.5-11
Cobra X 159 150-200 264 11+
Cobra X 161 160-210 265 11+
Cobra X 163 170-220 269 11+
Cobra X 166 180-230 269 11+
Ripsaw 153 115-165 244 4-7
Ripsaw 156 125-175 252 9.5-11
Ripsaw 159 135-185  254 9.5-11
Ripsaw 162 145-195  257 9.5-11
Ripsaw X 157 130-180 260 9.5-11+
Ripsaw X 160 140-190 264 11+
Ripsaw X 163 160-210 266 11+
Proto HD 152 110-160 244 7-9
Proto HD 154 120-170 251 7-9
Proto HD 157 125-175 253 9.5-11
Proto HD 160 145-195 255 9.5-11
Proto HDX 152 120-170 258 9.5-11
Proto HDX 155 130-180 261 11+
Proto HDX 158 140-190 264 11+
Proto HDX 160 150-200 265 11+
Proto HDX 163 160-210 267 11+
Proto Type Two 152 110-160 248 7-9
Proto Type Two 154 120-170 250 7-9
Proto Type Two 157 125-175 252 9.5-11
Proto Type Two 160 145-195 254 9.5-11
Proto Type Two X 152 120-170 259 9.5-11
Proto Type Two X 155 130-180 261 11+
Proto Type Two X 158 140-190 263 11+
Proto Type Two X 161 145-195 265 11+
Proto Type Two X 164 150-190+ 267 11+
Snowtrooper 152 110-160 248 7-9
Snowtrooper 154 120-170 250 7-9
Snowtrooper 156 125-175 252 7-9
Snowtrooper 159 135-185  254 9.5-11
Snowtrooper 162 145-195  256 9.5-11
Snowtrooper X 157 130-180 261 11+
Snowtrooper X 160 145-195 263 11+
Snowtrooper X 164 150-190+ 266 11+
Chairman 157 130-180 256 9.5-11
Chairman 160 145-195 256 9.5-11
Chairman 164 150-190+ 257 9.5-11
Chairman 173 150-190+ 261 11+
Chairman X 161 145-195 266 11+
Chairman X 165 150-190+ 267 11+
Chairman X 169 150-190+ 267 11+
Evo 4.0 147 100-150 241  4-7
Evo 4.0 150 110-160 243  4-7
Evo 4.0 152 115-160 244 4-7
Evo 4.0 154 120-170 251  7-9
Evo 4.0 157 130-180 253  7-9
Revolver 4.0 149 110-160 255 9.5-11
Revolver 4.0 152 115-165 258 9.5-11
Revolver 4.0 155 120-170 261 11+
Revolver 4.0 158 130-180 264 11+
Revolver 4.0 160 140-190+ 265 11+
Swift 152 120-175 257 9.5-11
Swift 157 130-180 259 9.5-11
Swift 162 150-200 262 11+
Twenty Five 151 115-165 248 7-9
Twenty Five 155 120-170 250 7-9
Twenty Five 158 130-180 252 7-9
Twenty Five 160 140-190+ 254 9.5-11
Twenty Five 162 150-200 256 9.5-11
Twenty Five 165 150-190+ 258 9.5-11
Twenty Five X 159 135-185 262 11+
Twenty Five X 163 160-210 265 11+
Twenty Five X 166 180-230 268 11+
Warlock 148 110-160 243 4-7
Warlock 150 115-165 245 4-7
Warlock 152 120-170 247 7-9
Warlock 154 125-175 250 7-9
Warlock 157 130-180 252 7-9
Warlock X 150 110-160 256 9.5-11
Warlock X 153 115-165 257 9.5-11
Warlock X 156 125-175 260 9.5-11
Warlock X 159 135-185 262 11+